507 402 249, 504 918 285
tomasz.debek@scale.com.pl
Siedziba: Podgórna 7
82-500 Kwidzyn
Filia: Wierzbowa 5
06-200 Maków Maz.

Przeglądy techniczne obiektów

Zgodnie z 62 art. ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) właściciel i zarządca danego budynku muszą wykonywać cyklicznie o ustalonych porach przeglądy techniczne budynków. Do obowiązków właścicieli i zarządców należy bowiem utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym. Dbałość i dopilnowanie przeprowadzania takich przeglądów przez osoby do tego upoważnione pomaga jedynie odpowiednio się z tych obowiązków wywiązać.
Następną ważną kwestią jest wynikający z nowelizacji Ustawy (Dz. U. 2007r. nr 99 poz. 665) przegląd cykliczny. Musi być on wykonywany dwa razy do roku. Najpierw w okresie 1 grudzień – 31 maj, a później 1 czerwiec- 30 listopad. Dotyczy to budynków, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000m2 kw. oraz innych obiektów budowlanych, których powierzchnia dachu jest większa niż 1000m2.

Raz na rok należy skontrolować:

  • stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Co najmniej raz na 5 lat należy skontrolować:

  • stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz najbliższego otoczenia
  • instalację elektryczną i piorunochronną (stan sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów)
  • ocenę efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w systemie klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Oferujemy pomoc w założeniu nowej Książki Obiektu Budowlanego i stała współpracę.